ES projektai

Įgyvendinamas projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „ASAJA“

UAB „ASAJA“ nuo 2023 m. spalio 11 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „ASAJA“ bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „ASAJA“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įrengti saulės elektrinę (199,28 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugiškai aplinkai veiklą.

Numatomas rezultatas: įrengta 199,28  kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 181,880 MWh elektros energijos.

Bendra projekto vertė 129 062,52 Eur, iš jų ES finansavimas 83 154,47 Eur.

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0003 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ASAJA“

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „ASAJA“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „ASAJA“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projektui įgyvendinti skirtas 113.879,99 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė įmonės veikla – medžio apdirbimas (juodalksnis, liepa, drebulė). Įmonė sėkmingai plečiasi ir orientuojasi į naujas veiklas atsižvelgiant į nuolat kintančią Lietuvos ir užsienio rinką, nuolat didinama gamyba ir plečiamas pagamintos produkcijos asortimentas. Didėjant gamybos apimtims, nuosekliai didėja ir įmonės elektros energijos vartojimas. Siekdama sumažinti gamybos sąnaudas bei didinti produkcijos konkurencingumą, įmonė investavo į atsinaujinančius energijos išteklius, kurie ženkliai sumažins energijos vartojimo sąnaudas ilguoju įmonės veiklos laikotarpiu.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta 200 kW galios saulės elektrinė, kuri pagamins 35,5% įmonės metinio energijos suvartojimo kiekio.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. rugsėjo 22 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.

Kontaktinis asmuo:
Giedrius Malinauskas
Tel. +370 683 14122
e-mail.: giedrius@asaja.lt

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB „ASAJA“ įgyvendina projektą „Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB „ASAJA“, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0001.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

Projekto metu atliekamas UAB „ASAJA“ Energijos vartojimo auditas (EVA).

Audito tikslai:
✔ Skatinti energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybą ir naudojimą.
✔ Identifikuoti energijos vartojimo apimtis, energijos sąnaudų rodiklius.
✔ Nustatyti energijos vartojimo mažinimo, tradicinių išteklių pakeitimo AEI galimybes.
✔ Rekomenduoti organizacines ir technines priemones leidžiančias efektyviai naudoti energiją ir sumažinti įmonės išlaidas energijai.
✔ Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėje.

Auditas prisideda prie bendrųjų tikslų:
„Europa 2020” strategijoje iškelti Klimato ir energetikos tikslai “20/20/20”, Lietuvos užsibrėžti tikslai:
✔ Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu, sumažinti 15 proc.
✔ Atsinaujinančių išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime padidinti iki 23 proc.
✔ Bendras Lietuvos galutinio energijos sutaupymo suvartojimo taupymo (BGEST) tikslas 1,004 tūkst.tne arba 11,677 ТWh.
Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos energetikos sektorius iki 2020 m.: energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 m. bus siekiama kiekvienais metais po 1,5 proc. didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą. Siekiama sutaupyti energijos pramonėje iki 2020 м.; 150 Ktne arba 20 proc. viso energijos sutaupymo.

UAB „ASAJA“ atsakingai prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo.